condition - เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ชุด และสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2900 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Inbox Facebook / Goldbygarn หรือ Line official :@goldbygarn รวมถึงต้องมารับรางวัลด้วยตนเองภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศผลในแต่ละครั้ง หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อลำดับสำรองเป็นผู้รับรางวัลแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)
  3. หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
  4. ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ ผู้โชคดีรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลอื่นๆ ในครั้งต่อไปได้อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่
  5. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสทิธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบพร้อมยินยอมปฏิบัติตามกติการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
  7. พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
  8. บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อ และนามสกุลหรือข้อมูลอื่นๆของผู้โชคดี ไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่ารูปแบบใด โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
  9. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสําเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทําลาย ระงับการใช้ ขอให้ดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  และ  นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)