นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ด้วยบริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.goldbygarn.com (“บริษัท”, “เว็บไซต์”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) (“คุกกี้”) เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและ พัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้งานคุกกี้ของบริษัท  ดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร 
คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลซ้ำอีก โดยคุกกี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้จะบอกให้ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้
กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก ๆ ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น

นอกจากนั้น มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก (Pixel Tag) เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

4. ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้
   4.1.คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) โดยจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น การลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ หรือการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย ซึ่งท่านจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้
   4.2.คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies) โดยจะ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น ในส่วนของข้อมูลที่คุกกี้ที่เก็บรวบรวมนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
   4.3.คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Function Cookies) โดยจะช่วยให้เว็บไซต์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน, จดจำการตั้งค่าภาษา, จดจำสินค้าล่าสุดที่ท่านเคยดู เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์
   4.4.คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Pixels, LINE Tags, Tiktok Pixels เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

5. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้
ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ    

   - ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
   - ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ลำดับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
   - บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ในกรณีที่ท่านตั้งค่าให้เว็บไซต์จดจำการเข้าสู่ระบบ (Login) ของท่าน
   - ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   - โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์
   - ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

บริษัทจะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)” ของบริษัท

6. การตั้งค่าและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้
การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ได้โดยการตั้งค่าจากเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน

นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยินยอมให้ท่านควบคุมคุกกี้ผ่านการตั้งค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง หรือหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ได้โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ดังนี้

- Chrome
- Firefox
- Microsoft Edge
- Internet Explorer
- Safari for iOS
- Opera

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์หรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

7. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

8. การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ในภายหลังตามที่บริษัทเห็นสมควร ท่านจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

9. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

   บริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

   สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2900 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-2072483

   Email : info@goldbygarn.com

 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  และ  นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)