กิจกรรม Gold by Garn เดอะเฟิร์สซีซั่น แจกแหวนทอง 12 แบบ 12 สัปดาห์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ละสัปดาห์

รายละเอียดกิจกรรม

หนึ่งในกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นทองกับแบรนด์ กานต์ ที่จัดรายการจบไปแล้วเมื่อ 20 เมษายา ถึง 12 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา มีการลงทะเบียนชิงโชค และจับรางวัลในไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ค GoldbyGarn
 

ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรมมีดังนี้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนทาง Google Form โดยกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล และตอบแบบสอบถาม (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) บริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมดนํามารวมกันไว้ในกล่องจับรางวัลแบบหมุนได้สีใส สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้ว โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านชื่อ นามสกุลของผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆท่านที่อยู่ในสถานที่จับรางวัลทราบโดยทั่วกัน
 
ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลตลอดกิจกรรม ซึ่งจะตัดสินจากรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด
 
ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 12 ครั้ง ในวันถัดจากวันจับรางวัล เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Facebook / GoldbyGarn
 
สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2900 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 

กําหนดการจับรางวัล 12 ครั้ง ดังนี้

 
 1. จับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 690/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
 2. จับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 691/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 3. จับรางวัลครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 692/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 4. จับรางวัลครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 693/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 5. จับรางวัลครั้งที่ 5 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 694/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 6. จับรางวัลครั้งที่ 6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 695/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
 7. จับรางวัลครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 มิถนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 696/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 7 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
 8. จับรางวัลครั้งที่ 8 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 697/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
 9. จับรางวัลครั้งที่ 9 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 698/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 9 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
 10. จับรางวัลครั้งที่ 10 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 699/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 10 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
 11. จับรางวัลครั้งที่ 11 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 700/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 11 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
 12. จับรางวัลครั้งที่ 12 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 701/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน) ประกาศรางวัลครั้งที่ 12 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

รางวัลทองคําทุกรางวัล จะคํานวณจากราคาทองคําแท่งขายออก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคํา

ภาพทองคําเป็นภาพตกแต่งใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ชุด และสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2900 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Inbox Facebook / Goldbygarn หรือ Line official :@goldbygarn รวมถึงต้องมารับรางวัลด้วยตนเองภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศผลในแต่ละครั้ง หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อลำดับสำรองเป็นผู้รับรางวัลแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)
 
หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ

ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ ผู้โชคดีรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลอื่นๆ ในครั้งต่อไปได้อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่

ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสทิธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบพร้อมยินยอมปฏิบัติตามกติการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท กานต์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ

บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อ และนามสกุลหรือข้อมูลอื่นๆของผู้โชคดี ไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่ารูปแบบใด โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสําเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทําลาย ระงับการใช้ ขอให้ดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน เอกสารนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / GoldbyGarn หรือโทร 02-460-9212
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  และ  นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)